ข้อบัญญัติองค์กาบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

104632227logoอบต.1

ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 D

หนังสือขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

หนังสือส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

หนังสือส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564