header
7.png0.png7.png9.png1.png
วันนี้17
เมื่อวาน58
สัปดาห์นี้180
เดือนนี้750
ทั้งหมด70791

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.239.179.228
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 06:17

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

104632227logoอบต.1

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คะแนนการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คะแนนผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 
 พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

ผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140