header
7.png0.png7.png8.png9.png
วันนี้15
เมื่อวาน58
สัปดาห์นี้178
เดือนนี้748
ทั้งหมด70789

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.239.179.228
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 05:16

ข้อมูลการบริการขั้นพื้นฐาน

logo

ระบบบริการพื้นฐาน    
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้    
        1. การไฟฟ้า
    องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วทุกหมู่บ้าน
และมีการใช้ไฟฟ้า 95 % ของหลังคาเรือนในตำบล
   
             
         2.การประปา
      การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
   
             

 

  โทรศัพท์  
    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

 

    แหล่งน้ำธรรมชาติ  
      - ลำห้วย 2 แห่ง
      - บึง,หนอง,คลอง และอื่นๆ 16 แห่ง
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
      - ฝายน้ำล้น 5 แห่ง
      - บ่อน้ำตื้น 101 แห่ง
      - บ่อโยก (บ่อบาดาล) 39 แห่ง
      - ถังเก็บน้ำ 22 ถัง
      - โอ่งน้ำขนาดใหญ่ 154 ใบ
      - ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 แห่ง 
      - คลองส่งน้ำ 1 สาย

 

  ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง
และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์  1  แห่ง  (เอกชน) 

 

    เส้นทางคมนาคม          
        การคมนาคม      
        ก. ระหว่างตำบล      
          1. ถนนลาดยางสายตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ - ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
   
          2. ถนนลาดยางสายบ้านราษีพัฒนา ตำบลห้วยสำราญถึงบ้านสกุล
ตำบลปราสาทอำเภอขุขันธ์
   
          3. ถนนหินคลุกสายบ้านศรีอุดม – หนองไฮ ถึง เขตตำบลตาคง อำเภอสังขะ    
          4. ถนนหินคลุกบ้านโคกสูง – บ้านโคกเพชร ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์    
          5. ถนนดินสายบ้านโคกสูง - โคกกว้าง เขตตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์    
          6. ถนนดินบ้านตายอ – บ้านร่มเย็น และบ้านศรีษะกระบือ
เขตตำบลศรีสะอาดอำเภอขุขันธ์
   
          7. ถนนลูกรังสายบ้านลุมพุก – บ้านโคกกี่ เขตตำบลโสน อำเภอขุขันธ์    
               
        ข. ภายในตำบล      
          1. ถนนลูกรังบ้านโคกสูง - บ้านโคกโพน    
          2. ถนนคอนกรีต และถนนลูกรังบ้านโคกสูง – บ้านศรีอุดม    
          3. ถนนหินคลุกสายบ้านศรีอุดม – บ้านหนองไฮ    
          4. ถนนลาดยางบ้านกันทรารมย์ – บ้านตาไอ – บ้านศรีอุดม –
บ้านโคกโพน – บ้านตายอ – บ้านโคกสุพัสอุดม – บ้านลุมพุก
   
          5. ถนนดินบ้านตาไอ – บ้านโคกโพน    
          6. ถนนลูกรังบ้านโคกสวาย-บ้านโคกเพชร    
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140